Hyvinkään Lämpövoima Oy
Kerkkolankatu 35, PL 240
05801 HYVINKÄÄ
Puhelinvaihde: (019) 45 801
Sähköposti: hlv@hlv.fi

Y-tunnus: 0125645-4


Hyvinkään Lämpövoima Oy

Postiosoite: PL 240, 05801 Hyvinkää
Käyntiosoite: Kerkkolankatu 35, 05800 Hyvinkää


HLV:n keräämät henkilötiedot voidaan jaotelle seuraavasti:

  • Asiakkuuteen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja sopimusten sekä luottokelpoisuuden tarkistuksen yhteydessä henkilötunnus.
  • Kaukolämmön kulutukseen ja laskutukseen liittyvät tiedot 
  • Verkkosivujemme käyttöön liittyvät tiedot kuten eväste eli cookie, ip-osoite, laitetunniste ja asiakastunniste.

Keräämme tiedot pääosin suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakaspalvelutilanteessa tai asiakas luovuttaa ne itse lomakkeen, verkkolomakkeen, puhelimen tai sähköpostin välityksellä. Näitä tietoja käytetään yhteydenpitoon joko palveluiden tarjoamiseksi tai tuottamiseksi asiakkaalle.

Kaukolämmön kulutukseen liittyvä tieto kerätään pääosin automaattisesti kiinteistöön sijoitetun kaukolämpömittarin avulla.

Myös verkkosivujen kävijäanalytiikan tiedot muodostuvat rekisteröidyn toimista verkkosivuilla vierailun aikana.


Rekisteröidyllä on oikeuksia koskien HLV:n hallussa oleviin henkilötietoihin. Tavanomaisissa asiakaspalvelutilanteissa, kuten esimerkiksi yhteystietojen muutoksissa ja laskutustiedusteluissa, voi ottaa yhteyttä HLV:n asiakaspalveluun Online-palvelun kautta, puhelimitse, sähköpostitse tai postitse.

Laajemmissa tietopyynnöissä ota yhteyttä Online-palvelun kautta tai postitse. Oikeuksia on pääsääntöisesti mahdollista käyttää kerran kalenterivuodessa maksuttomasti. Jos pyyntöjä tulee yhdeltä henkilöltä enemmän kuin kerran kalenterivuodessa, pyyntöihin lisätään pyynnön laajuudesta riippuva hallinnollinen kustannus, josta saa arvion etukäteen.

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

a) Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihin. Oikeutta tutustua tietoihin voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan lainsäädännön ja muiden henkilöiden yksityisyyden suojan vuoksi.

b) Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.

c) Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Tietojen poistaminen voidaan tehdä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta perustetta
  • Rekisteröity vastustaa tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole muuta perustetta

d) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.

e) Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä.

f) Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Rekisteröidyllä on oikeus saada antamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty automaattisesti sopimukseen tai suostumukseen perustuen.

g) Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, milloin tahansa tämän vaikuttamatta ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen saattaa vaikuttaa mahdollisuutemme tarjota palveluita.

h) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli epäilee henkilötietojaan käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi tulee ottaa yhteyttä HLV:n asiakaspalveluun Online-palvelun kautta tai postitse.

Online-palvelu https://asiointi.palvelunne.fi/hlv/Extranet/Extranet/Index?contentArea=messages

Postiosoite:
Hyvinkään Lämpövoima Oy
Asiakaspalvelu
PL 240
05801 HYVINKÄÄ


HLV käsittelee henkilötietoja täyttääkseen lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvoitteet. Käsittelymme oikeusperusteita ovat:

Sopimukseen täytäntöön paneminen

Sopimusvelvoitteiden täyttäminen on pääasiallinen henkilötietojen käsittelymme oikeusperuste. Käsittelemme henkilötietoja meiltä tilatun palvelun tuottamiseksi, siltä osin kuin on tarpeellista.

Lakisääteinen velvoite

Sopimusten lisäksi toimintaamme liittyy lakisääteisiä velvoitteita, joiden perusteella käsittelemme henkilötietoja. Esimerkkejä näistä ovat kirjanpitolainsäädäntö ja energiamarkkinalaki.

Suostumus

Verkkosivujemme kehittämiseksi kerätään analytiikkatietoa sivujen käytöstä perustuen suostumukseen. Annat suostumuksesi hyväksymällä evästeet sivustolle saapuessasi.


Henkilötietoja säilytetään vain sopimussuhteen ajan ja kymmenen vuotta sopimuksen päättymisestä mahdollisten valitusten tai korjauspyyntöjen käsittelemiseksi, ellei lainsäädännössä, kuten kirjanpitolaki ja energiamarkkinalaki, toisin vaadita.

Verkkosivujen kävijäanalytiikkatietoa säilytämme 26 kuukautta markkinoinnin ja asiakaspalvelun seurantaan ja kehittämiseen.


Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, ellei lainsäädännössä sitä vaadita.


HLV:n turvallisuustoimen päämääränä on turvata tietojen ja tietojärjestelmien saatavuus, varmistaa niiden luottamuksellisuus, varmistaa tietojen eheys sekä minimoida mahdollisista poikkeamista aiheutuvat vahingot. Suojaustoimet perustuvat toiminnasta tehtyyn riskiarvioon ja ne suhteutetaan suojeltavan kohteen ja siihen kohdistuvien riskien hallitsemiseksi. Henkilötietojen käsittelyssä ja suojaustoimissa huomioidaan voimassa olevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön vaatimukset.


Tietosuojaan liittyviä käytäntöjä saatetaan päivittää. Muutokset julkaistaan tällä sivulla.


Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos kokee, ettei henkilötietoja käsitellä asianmukaisesti. 


Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi