Siirry sisältöön

Toimintatavat ja sertifikaatit

Vastuullinen tapamme toimia

Asiakaslähtöisyys ja ympäristöarvot ohjaavat toimintaamme. Tuotamme ja kehitämme palveluita vastaamaan asiakkaidemme tarpeita. Vähennämme toimintamme ympäristövaikutuksia kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

työntekijät työmaalla

Toimintajärjestelmä ja sertifikaatit

ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatit

DNV Certification Oy on myöntänyt Hyvinkään Lämpövoima Oy:ssä noudatettavalle toimintajärjestelmälle standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaiset laatu- ja ympäristösertifikaatit.

Ne kattavat kaukolämmön tuotannon, jakelun ja myynnin, maakaasun jakelun ja myynnin, niihin liittyvät tekniset asiakaspalvelut, hallinnon sekä yrityspalvelut.

Sertifioidulla toimintajärjestelmällämme haluamme osoittaa, että kaiken toimintamme päämäärä on laadukas työ, ympäristöasioiden tehokas hallinta ja tyytyväinen asiakas.

Energiatehokkuussopimus

Hyvinkään Lämpövoima Oy:llä on voimassa oleva energiatehokkuussopimus.

Sopimusjärjestelmän toiminnallisena tavoitteena on sisällyttää asiakkaiden energian loppukäytön tehostaminen energiapalveluilla osaksi yrityksen käytössä olevia tai käyttöön otettavia toimintajärjestelmiä.

Yritys sitoutuu energiapalvelujen tarjoamiseen asiakkaille sekä muihin toimenpideohjelmassa esitettyihin energiatehokkuustoimiin, kun se on taloudellisesti järkevää.

Lisää energiatehokkuussopimuksista:

Energiatehokkuussopimus 2017-2025

Toimintapolitiikka

Vastuullinen energiaratkaisujen edelläkävijä

Pidämme Hyvinkään lämpimänä ekologista lämpöä hyödyntäen ja varmistaen kaukolämmön edullisen hinnan. Keskeisiä toimintojamme ovat puhtaan energian hankinta sekä kaukolämmön tuotanto, jakelu ja myynti. Kannustamme ja ohjaamme asiakkaitamme tehokkaaseen energiankäyttöön tarjoamalla asiakastarpeisiin räätälöityjä energianhallinnan kokonaisratkaisuja. Tämän tueksi tarjoamme energiankäytön ylläpito- ja asiantuntijapalveluita.

Kaukolämpöä kiertotaloudesta

Päälämmönlähteemme on Ekolämpö, joka syntyy jätteiden käsittelyn sivutuotteena Fortumin Riihimäen laitoksella ja on keskeinen osa tehokasta kiertotaloutta. Hyödymme myös Hyvinkäällä Myllyn Paras Oy:n viljan kuoren poltossa syntyvää biolämpöä. Omassa tuotannossa käytämme lämmönlähteinä puupellettiä, biokaasua, maakaasua sekä vähäisessä määrin kevyttä polttoöljyä. Tällä hetkellä noin 95 % tuottamastamme lämmöstä on hiilidioksidivapaata. Tulevaisuudessa lisäämme edelleen hiilidioksidivapaiden lämmönlähteiden osuutta korvaten niillä fossiilisia polttoaineita.

Päämäärät ja tavoitteet

Asiakaslähtöisyys ja ympäristöarvot ohjaavat toimintaamme. Tuotamme ja kehitämme palveluita vastaamaan asiakkaidemme tarpeita. Vähennämme toimintamme ympäristövaikutuksia kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Luotettava ja häiriötön lämmöntoimitus asiakkaille

Hiilidioksidivapaa lämmönhankinta

Kaukolämmön kilpailukykyinen hinnoittelu

Oman toiminnan kustannustehokkuus ja taloudellinen tulos

Ympäristövaikutusten minimointi (ilmastonmuutoksen torjuminen)

Korkea asiakastyytyväisyys

Energiatehokkuuden parantaminen koko energiajärjestelmän tasolla

Osaava henkilöstö

Toimintamme perusta on tavoitteisiin sitoutunut osaava henkilöstö, joka pyrkii yhdessä tavoitteisiin. Vastuu toiminnan laadusta ja ympäristöasioiden huomioisesta kuuluu jokaiselle työntekijälle. Henkilöstön osaamisen kehittämisellä ja jatkuvalla vuoropuhelulla henkilöstön kanssa varmistamme henkilöstön osaamisen riittävyyden. Panostamme osaajien rekrytointiin ja koko henkilöstön koulutukseen. Työkykyä ylläpitävällä toiminnalla parannamme henkilökunnan fyysisiä ja henkisiä valmiuksia.

Laadukkaat ja ympäristöystävälliset hankinnat

Hankinnoissa pyrimme laadun ja ympäristön kannalta parhaisiin ratkaisuihin. Käytämme parasta mahdollista tekniikkaa taloudellisten reunaehtojen salliessa. Hankintojen yhteydessä varmistamme myös yhteistyökumppaneidemme laatu- ja ympäristöasioiden asiantuntemuksen.

Jatkuva parantaminen

Toiminnan laadun ja ympäristöasioiden kehittäminen on kaikkien yhteinen tehtävä. Kannustamme aloitteisiin ja palkitsemme aktiivisuudesta. Ylläpidämme ja kehitämme toimintajärjestelmää säännöllisillä katselmuksilla ja auditoinneilla. Seuraamme aktiivisesti asiakaspalautteita ja -tyytyväisyyttä. Olemme sitoutuneet kaukolämpöalan energiansäästösopimukseen. Noudatamme toiminnassamme sertifioituja ympäristö- ja laatujärjestelmiä (ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015). Seuraamme aktiivisesti toimintaympäristömme kehitystä ja vastaamme sen muutoksiin.

Avoimuus ja yhteistyö

Aktiivisella ja avoimella yhteistyöllä sidosryhmiemme kanssa varmistamme laatu- ja ympäristöasioiden huomioimisen toiminnassamme. Käymme laatu- ja ympäristöasioista jatkuvaa vuoropuhelua henkilöstömme, asiakkaidemme, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa Olemme osa Hyvinkään kaupunkikonsernia ja toimimme Hyvinkään Pelikirjan mukaisesti. Noudatamme kaikissa toiminnoissamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja paikallisia määräyksiä. Verkostoidumme aktiivisesti alan muiden toimijoiden kanssa.