Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2020

Poikkeuksellinen vuosi poikkeusoloissa

Vuosi 2020 oli monestakin näkökulmasta Hyvinkään Lämpövoimassa poikkeuksellinen. Siirryimme maaliskuussa poikkeusoloihin koko Suomen mennessä kiinni koronapandemian takia. Varmistaaksemme lämmöntoimituksen kaikissa tilanteissa siirryimme yhtiössä nopeasti poikkeuksellisiin työjärjestelyihin. Jaoimme asentajat eri lämpökeskuksille Hyvinkään alueelle, suljimme valvomon ulkopuolisilta ja siirryimme toimistotehtävissä etätöihin. Samalla ulkopuolisten henkilöiden vierailut yhtiön tiloissa minimoitiin riskien pienentämiseksi. Lämpövoiman henkilöstö on joustanut hienosti haastavissa olosuhteissa, ja yhtiön toiminta on jatkunut olosuhteet huomioiden mahdollisimman normaalisti.

Johtoryhmä uudistui

Yhtiön johdossa tapahtui useita muutoksia vuoden aikana. Pitkäaikainen tekninen johtaja Juha Hildén jäi ansaitusti eläkkeelle 30.4.2020. Aloitin itse Lämpövoiman toimitusjohtajana 1.5 alkaen. Aikaisempi toimitusjohtaja Matti Laukkanen siirtyi samalla senior advisoriksi toimien hallituksen ja uuden toimitusjohtajan neuvonantajana vuoden 2020 loppuun. Talouspäällikkö Maarit Riihonen siirtyi alkusyksystä urallaan eteenpäin. Uudeksi talouspäälliköksi valittiin Juha Kauhajärvi, joka aloitti tehtävässään marraskuun alusta.

Visiona ”Vastuullinen energiaratkaisujen edelläkävijä”

Kesän ja syksyn 2020 aikana Hyvinkään Lämpövoimalle rakennettiin uusi strategia vuosille 2021 - 2025. Johtoryhmä oli merkittävässä roolissa pohtimassa yhtiön tulevaisuuden kehittämistarpeita ja strategisia linjauksia. Uutta strategiaa käytiin läpi myös henkilöstön, hallituksen ja omistajan kanssa valmistelun eri vaiheissa. Samanaikaisesti uuden strategian valmistelun kanssa teetettiin myös selvitys alan toimintaympäristön kehityksestä ja omistajastrategisista vaihtoehdoista.

Uuden strategian myötä yhtiö tulee jatkamaan aktiivista kehittämistä. Päätehtävämme on jatkossakin pitää Hyvinkää lämpimänä ekologista lämpöä hyödyntäen ja varmistaen kaukolämmön edullisen hinnan. Sen lisäksi panostamme vahvasti uusien energiaratkaisujen kehittämiseen yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Kehittämistä jatkettiin aktiivisesti

Kehittämisen painopisteinä olivat strategiset selvitykset, joita käynnistettiin syksyn aikana mm. omien laitosten elinkaariarviointiin sekä tuotannon optimoinnin parantamiseen liittyen. Valvomopalvelu WiREen pilotointia Hyvinkää -konsernissa jatkettiin menestyksekkäästi, ja palvelun laajentamista muille asiakkaille on valmisteltu.

Vuonna 2020 yhtiössä toteutettiin myös merkittäviä investointeja. Keväällä aloitettiin taloushallinnon ERP-järjestelmän uusinta, ja uusi järjestelmä otettiin tuotantokäyttöön suunnitelman mukaisesti 1.9.2020. Sahanmäkeen hankittiin uusi varavoimakone, joka otetaan tuotantokäyttöön keväällä 2021. Kaukolämpöverkossa tehtiin vuonna 2020 viimeiset runkoverkon suuret peruskorjausinvestoinnit mm. Riihimäenkadulla.

Edellisenä vuonna käynnistetty laaja JäPä-hanke valmistui syksyllä. Hiilineutraalisuustavoitteita ja myös CO2-päästöjen aiheuttamia verorasituksia määriteltäessä on tärkeää, että jätteiden sisältämät hiilidioksidipäästöt kohdennetaan niiden syntypaikalle. JäPä-hankkeen tavoitteena oli kiertotalouden edistäminen ja oikeudenmukaisen päästöjen kohdentamisen tukeminen. Hankkeessa olivat rahoittajina mukana 14 energiayhtiötä, 4 kuntaa sekä Energiateollisuus ry ja Suomen Kiertovoima ry.

Hiilineutraalin lämmön osuus nousi 95 %:in

Vuosi 2020 oli yhtiössä myös tulosten näkökulmasta onnistunut. Hiilineutraalin lämmön osuus nousi peräti 95 %:in Ekolämmön ja biopolttoaineilla tuotetun lämmön ansiosta. Samalla päästökaupan piiriin kuuluvien CO2-päästöjen määrä putosi kaikkien aikojen alhaisimmalle tasolle. Asiakastyytyväisyytemme säilyi erinomaisella tasolla 4,3 / 5. Kaukolämmön hintamme on alueellisesti edullisin ja merkittävästi alle valtakunnallisen keskiarvon. Taloudellisesti vahvan vuoden johdosta myös tilikauden tuloksemme oli yhtiön historian paras.

Valmiina energiamurrokseen

Energiamurros on käynnissä, ja ala on tulevaisuudessa suurien haasteiden edessä. Me olemme valmiina vastaamaan näihin haasteisiin. Yhtiössä on jo pitkään tehty ansiokkaasti työtä toiminnan kehittämiseksi alan eturintamassa. Hyvinkään Lämpövoima on taloudellisesti ja toiminnallisesti erinomaisessa kunnossa. Henkilöstömme on alan moniosaajia, jotka ovat vahvasti sitoutuneet tehtäväämme pitää Hyvinkää lämpimänä myös tulevaisuudessa. Haluamme omalla toiminnallamme kasvattaa Hyvinkään vetovoimaa asuinpaikkana ja yritysten sijaintipaikkana tarjoamalla luotettavia ja kohtuuhintaisia lämpöpalveluja ja energiaratkaisuja.

Lämmin kiitos henkilöstöllemme, asiakkaillemme ja kumppaneillemme hyvästä yhteistyöstä!


Sanna Kytömäki
toimitusjohtaja, Hyvinkään Lämpövoima Oy