Siirry sisältöön

Toimintakertomus vuodelta 2022

Arvio yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä toiminnan kehittymistä koskevat tärkeät seikat

Vuosi 2022 vastasi säätilaltaan ns. normaalivuotta. Kaukolämmön myyntimäärä 322 (344) GWh jäi edellistä kylmää vuotta alhaisemmaksi. Maakaasun myyntivolyymi 9,2 (12) GWh putosi maakaasun markkinahinnan noustua huomattavan korkeaksi ja asiakkaiden siirryttyä käyttämään vaihtoehtoisia lämmönlähteitä.

Ukrainan sodan ja sitä seuranneen energiakriisin seurauksena sähkön ja energiahyödykkeiden hinnat nousivat poikkeuksellisen korkeiksi. Puuraaka-aineen ja puupolttoaineiden tuonnin päätyttyä Venäjältä, biomassan saatavuudessa ilmeni merkittäviä haasteita ja hintataso nousi huomattavasti. Maakaasun tuonti Venäjältä päättyi toukokuussa 2022. Energiahyödykkeiden maailmanmarkkinahintojen ja inflaation kasvettua, myös lämmön oston kustannukset nousivat. Yhtiön energian hankintakustannukset nousivat merkittävästi edellisvuoteen verrattuna.

Kaukolämmön hintaa nostettiin kaksi kertaa tilikauden aikana. Hyvinkään Lämpövoima Oy:n kaukolämmön hinta on edelleen kilpailukykykyinen. Se on kaikissa Energiateollisuus ry:n jaottelun mukaisissa kuluttajaryhmissä valtakunnallisen keskihinnan alapuolella. Uusia asiakkaita liitettiin kaukolämpöverkkoon 29 kappaletta (23) ja viisi asiakasta irtautui kaukolämmöstä. Asiakkaiden lukumäärä oli vuoden lopussa 1.990 kappaletta (1.966). Hyvinkään asukkaista arviolta noin 75 % on kaukolämmön piirissä.

Toimintakulujen suurin yksittäinen menoerä olivat lämmön hankinta ja omien laitosten polttoainekustannukset. Taulukossa 1 on kuvattu lämmönlähteiden osuudet kokonaislämmönhankinnasta. Bio- ja hukkalämpölämpöön perustuvien lämmönlähteiden osuus koko energianhankinnasta oli yhteensä 93 (86) %.

Lämmönlähteiden osuudet kokonaislämmönhankinnasta Hyvinkäällä

Lämmönlähteiden osuudet (%)202220212020
Ekolämpö84,578,787,7
Teollisuuden hukkalämpö0,80,81,1
Pelletti6,05,34,6
Kaatopaikkakaasu1,21,11,7
Maakaasu0,47,94,1
Öljy6,66,20,2

Ekolämpö on Fortum Waste Solutions Oy:n Riihimäen jätteidenkäsittelylaitoksella tuotettua jätteen käsittelyn yhteydessä syntynyttä lämpöä.

 

Yhtiön kokonaisliikevaihto sisältäen liiketoiminnan muut tuotot olivat 25,9 (23,0) milj. euroa. Tilikauden 2022 käyttökate laski 2,8 (3,0) milj. euroon. Tilikauden käyttökateprosentiksi muodostui 10,8 (13,1) %. Taloudellinen tulos oli kertomusvuonna edellisvuotta heikompi, ja liikevoitoksi muodostui 1,187 (1,346) milj. euroa. Tilikauden 2022 tulos oli 1,486 (1,611) miljoonaa euroa.

Tilikauden päättyessä taseessa oli korollista vierasta pääomaa yhteensä 2,4 (2,7) milj. euroa. Pitkäaikaisten korollisten velkojen määrä oli vuoden lopussa 2,1 (2,4) milj. euroa. Pitkäaikaisia velkoja lyhennettiin tilikaudella suunnitelman mukaisesti. Uutta rahoitusta ei nostettu toimintavuoden aikana.

Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut

TUNNUSLUKU202220212020
Liikevoitto % liikevaihdosta4,8 %6,0 %8,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto*5,4 %6,3 %8,1 %
Omavaraisuusaste77,7 %76,2 %78,9 %
Nettovelkaantumisaste8,9210,1911,58
Operatiivinen liikevoitto297 131575 8671 652 553

* Tunnuslukua laskettaessa liittymismaksut on luettu omaan pääomaan.

Liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset

Vuoden aikana liiketoiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tullut esiin tavanomaisesta poikkeavia tapahtumia.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja siihen liittyvistä riskeistä

Yhtiön liiketoimintanäkymät ovat vakaat käynnissä olevasta energiakriisistä huolimatta. Uudet lämmitysmuodot kuten maalämpö ja lämpöpumput tulevat kilpailemaan lähivuosina myös perinteisillä kaukolämpöalueilla pientaloja suuremmissakin kiinteistöissä. Hyvinkään pohjavesialue käytännössä estää maalämpökaivojen sijoittamisen suurelta osin keskustan alueella. Lämmön tuotannon luotettavuus, edullinen hinta ja korkea asiakastyytyväisyys sekä hiilineutraalit lämmönlähteet ovat sellaisia kilpailutekijöitä, joilla yhtiö uskoo säilyttävänsä asiakaskuntansa ja kaukolämmön myynnin vakaana. Lämmönkäytön kasvu tulee vähitellen tasaantumaan mm. uusien energiatehokkaampien rakennusten ja olemassa olevien rakennusten energiatehokkuus-toimenpiteiden vaikutuksesta.

Kaukolämpöverkon pitkän tähtäimen saneerausohjelma on tärkeimpien siirtolinjojen osalta valmis, ja tulevina vuosina saneeraukset keskittyvät pienempien siirtojohtojen uudistamiseen. Viime vuosina kaukolämpöverkon ennakoimattomat vuodot ja siten lisäveden kulutus on saatu minimoitua onnistuneen kunnossapidon ja oikein ajoitettujen saneerausten ansiosta. Lämmönhankinnan näkökulmasta keskeiset riskit ovat ostolämmön toimitusvarmuus, jätteidenkäsittelyn hukkalämpöjen ja biopohjaisen lämmön kohtelu lainsäädännöllisesti ja verotuksellisesti sekä energian oston markkinahintojen nousu. Ostolämmön toimitusvarmuuden riskiä hallitaan pitämällä omat lämpökeskukset hyvässä käyttökunnossa. Jätteidenkäsittelyn hukkalämpöjen ja biopohjaisen lämmön lakisääteiseen kohteluun pyritään vaikuttamaan aktiivisella yhteistyöllä toimialajärjestöjen kanssa. Energian hankinnan hintariskiä hallitaan aktiivisella hankintapolitiikalla sekä selvittämällä vaihtoehtoisia lämmön tuotantolähteitä.

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

Kehittämistä tehtiin laajalla rintamalla koko vuoden 2022 ajan. Vuoden aikana yhtiössä on käynnistetty useiden suurien strategisten hankkeiden valmistelu, joita Lämmön 100 %:nen hiilineutraalisuus Hyvinkäällä on lähivuosien tärkeä tavoite, joka edellyttää merkittäviä investointeja. Suurimmat suunnitteilla olevat hankkeet ovat lämmön kausivarastointihanke Kulomäkeen ja sähkökattilan rakentaminen Sahanmäkeen. Lämmön kausivarastointihankkeen tavoitteena varastoida sorakuopalla sijaitsevaan vesivarastoon erilaisia teollisia hukkalämpöjä, joita puretaan kaukolämpöverkkoon keskitalvella vähentäen fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Sähkökattilalla voidaan tuottaa lämpöä suoraan kaukolämpöverkkoon tai priimata lämpövaraston lämpöä silloin kun sähkön markkinahinta on edullinen.

Olemme myös selvittäneet maakaasukattilan muutosta pellettipölylle Sahanmäessä. Kallionopon erillisverkkoon rakennetaan parhaillaan lämpöpumppuja. Uusi tuotannon optimointijärjestelmä oli hyvin tuloksin ensimmäistä kertaa tuotantokäytössä lämmityskaudella 2021 – 2022. Optimointijärjestelmällä saatiin aikaan merkittävät säästöt sekä euroissa että fossiilisten polttoaineiden käytössä. Samalla kaukolämpöverkon menolämpötilaa pystyttiin laskemaan merkittävästi.

Hyvinkää-konsernin yhteisen etäluentajärjestelmän rakentaminen toteutettiin vuoden 2022 aikana. Uusi yhteinen etäluentaratkaisu tuo merkittäviä synergiaetuja kaikille konsernitoimijoille, ja mahdollistaa jatkossa langattomien luentaratkaisujen tarjoamisen Hyvinkäällä myös muille toimijoille. Uudet energiatehokkuuspalveluja sisältävät asiakassegmenttikohtaiset kaukolämpötuotteet tuotiin asiakkaille myyntiin vuoden 2022 alusta. Yhtiön uusi ilme ja uudistetut nettisivut otettiin käyttöön alkukesästä. Sahanmäessä pienemmät kaasukattilat on muutettu myös öljykäyttöisiksi. Näiden lisäksi yhtiössä on vuoden aikana toteutettu lukuisa määrä suurempia ja pienempiä kehityshankkeita.

Merkittävimmät investoinnit

Vuonna 2022 toteutuneet investoinnit olivat yhteensä 2,0 (1,4) milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit olivat kaukolämpöverkon ja kaukolämpöliittymien rakentaminen, Kallionopon lämpöpumppuhanke, Hyvinkää-konsernin etäluentaratkaisu ja lämmön kausivarastointihanke.

Rahoitus- ja sijoituspolitiikka

Yhtiö kilpailuttaa lainansa yhdessä omistajansa Hyvinkään kaupungin kanssa. Yhtiön lainoilla on Hyvinkään kaupungin takaus. Yhtiön ja konsernin lyhytaikaisten rahoitustarpeiden hoitamista varten yhtiö sijoittaa varansa joko Hyvinkään kaupunkikonsernin tarpeisiin tai konsernitilille.

Henkilöstöä koskevat tiedot

Tilikauden lopussa yhtiön palveluksessa työskentelee keskimäärin 25 työntekijää. Henkilökunta-vaihdokset rekrytointien ja eläköitymisten kautta ovat vaikuttaneet ikärakenteeseen. Henkilöstön keski-ikä oli 43 vuotta.

Yhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:2022
Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella25 (26)
Tilikauden palkat ja palkkiot (1.000 eur)1,672 (1,637)

Ympäristötiedot

Hyvinkään Lämpövoima Oy:llä on ISO 14001 -standardin mukaisesti sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät lämmöntuotantoon, mahdollisiin häiriö- ja onnettomuustilanteisiin sekä kaukolämpöverkkojen rakentamiseen. Olemme asettaneet toiminnallemme ympäristötavoitteet ja laatineet ympäristöohjelmat tavoitteidemme saavuttamiseksi. Vuodelle 2022 oli asetettu 10 ympäristötavoitetta, ja ne toteutettiin suurimmalta osin suunnitelmien mukaisesti.

Yhtiöllä on yksi voimassa olevaa ympäristölupa Sahanmäen lämpökeskuksella. Uusi ympäristölupa sai lainvoiman syksyllä 2022. Suokadun ja Veikkarin lämpökeskukset on rekisteröity lainsäädännön mukaisesti viranomaisten ylläpitämään ympäristösuojelun tietojärjestelmään.

Yhtiö on mukana Euroopan Unionin päästökaupassa. Yhtiö on saanut lämpökeskuksilleen uudet päästöluvat uuden päästökauppakauden alkamiseen liittyen. Vuonna 2022 omassa tuotannossa kului päästöoikeuksia 6,789 (12,674) tonnia. Päästöoikeuksia myytiin yhteensä 10.000 (12.000) tonnia.

Hyvinkään Lämpövoima on sitoutunut Energiatehokkuussopimuksessa tehostamaan kaukolämmön jakelun ja erillistuotannon energiankäyttöä sekä tekemään energiatehokkuustoimia yhdessä asiakkaiden kanssa myös energian loppukäytössä vuosien 2017 - 2025 aikana. Energiatehokkuussopimukseen sisältyvät tavoitteet on saavutettu kokonaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Ympäristöasioista kerrotaan tarkemmin yhtiön nettisivuillaan julkaisemassa vuosi- ja vastuullisuuskatsauksessa. Katsauksella ei ole ulkopuolista varmennusta.

Voitonjakoehdotus

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 4 912 616 euroa, josta tilikauden voitto on 1 486 000 euroa. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

osinkona jaetaan900 000 euroa
jätetään omaan pääomaan4 012 616 euroa / 4 912 616 euroa

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Hallinto ja tilintarkastajat

Hallitukseen kuuluivat tilikauden aikana varsinaisina jäseninä:

Pentti Puhakka, puheenjohtaja
Onni Rostila, varapuheenjohtaja
Tuija Linna-Pirinen, jäsen
Helena Parpala, jäsen
Juha Hakala (1.3.2022 alkaen), jäsen
Jarkko Vesa (19.1.2022 asti), jäsen

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut DI, KTM Sanna Kytömäki.

Yhtiökokouksen valitsemana varsinaisena tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy, jonka vastuullisena tarkastajana toimi KHT Marko Tiilikainen.

 

Kirjanpitokirjat (KPL 3:8.1 §) on säilytettävä vähintään 10 vuotta
tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §).
Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta
sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt (KPL 2:10.2 §).