Siirry sisältöön

Ympäristövastuu 2022

valkoinen auto jossa on hyvinkään lämpövoiman logo ajaa metsätiellä

Tavoitteena 100 %:sti hiilineutraali kaukolämpö Hyvinkäällä vuoden 2025 lopussa

Hyvinkäällä kaukolämmön tuotannosta 90 % perustuu tällä hetkellä hukka – ja biopohjaiseen lämpöön. Vahva tahtotilamme on päästä eroon fossiilisista polttoaineista (nyt noin 10 %) kokonaan vuoden 2025 loppuun mennessä strategisten investointihankkeidemme avulla. Valmistelemme suurta lämmön kausivarastoa Hyvinkään Kulomäkeen käytöstä poistetulle sorakuopalle. Suunnittelemme myös 20 MW:n sähkökattilan hankintaa Sahanmäkeen. Näiden investointien toteutuminen mahdollistaa fossiilisista polttoaineista irtautumisen Hyvinkään kaukolämpöverkossa.

Pienessä kaukolämmön erillisverkossamme Kallionopossa investoimme lämpöpumppuihin, joilla korvataan öljyllä tuotettua lämpöä. Kallionopossa on lisäksi pellettiä käyttävä biokattila.

Ympäristöjärjestelmä kehittämisen tukena

Hyvinkään Lämpövoimalla on ISO 14001 -standardin mukaisesti sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Ulkoinen auditoija varmentaa järjestelmän toimivuuden vuosittain, ja ympäristöjärjestelmän uudelleensertifiointi tehdään kolmen vuoden välein. Johto katselmoi ympäristöjärjestelmän tehokkuutta ja kehittämistarpeita vähintään kaksi kertaa vuodessa. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään myös aktiivisesti sisäisten auditointien avulla. Yhtiön ympäristöjohtamista ohjaa toimintapolitiikka, jonka johto katselmoi vuosittain ja joka päivitetään tarvittaessa.

Toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat lämmöntuotantoon, mahdollisiin häiriö- ja onnettomuustilanteisiin sekä kaukolämpöverkkojen rakentamiseen. Toiminnalle on asetettu vuosittaiset ympäristötavoitteet ja laadittu ympäristöohjelmat niiden saavuttamiseksi. Yhtiöllä on yksi voimassa olevaa ympäristölupa Sahanmäen lämpökeskuksella. Toiminnan ympäristövaikutuksista raportoidaan ympäristöviranomaisille lupaehtojen mukaisesti vuosittain. Lämmöntuotanto yhtiön lämpökeskuksilla on ollut vuonna 2022 lupaehtojen mukaista.

havumetsä kuvattuna ilmasta käsin

Lämmöntuotannon alkuperä vuonna 2022

Vuosi 2022 toi mukanaan energiakriisin ja sen vaikutukset näkyivät myös Hyvinkäällä maakaasun vaihtuessa varapolttoaineena öljyyn. Vaikka vuosi oli lämpötilojen ja siitä johtuvan lämmön myynnin kannalta keskimääräinen, niin uusiutuvien energianlähteiden käytössä hätyyteltiin ennätyslukuja. Niin Riihimäeltä hankittavan jätteiden käsittelyssä syntyvän hukkalämmön kuin myös Veikkarin lämpökeskuksella tuotettavan biolämmön tuotanto oli kaikkien aikojen toiseksi suurin. Hukka- ja biolämpöjen osuus oli yhteensä 93 %.

Lämmönlähteiden historiallinen kehitys Hyvinkäällä

Hyvinkää on historiansa aikana vaihtanut peräti neljä kertaa päälämmönlähdettään. Tällä hetkellä Hyvinkään Lämpövoiman lämmönhankinnasta 90 % perustuu hukka- ja biolämpöihin. Fossiilisten polttoaineiden (maakaasu, öljy) osuus on noin 10 % ja niitä joudutaan käyttämään talvikaudella sekä päätuotantolaitosten mahdollisissa vikatilanteissa.

Hyvinkään Lämpövoiman Veikkarin lämpökeskus

Päästökauppa ja energiatehokkuussopimus

Hyvinkään Lämpövoiman lämpökeskukset ovat mukana päästökaupassa, jonka mukaisesti raportoidaan vuosittaiset päästöt sekä saadaan lämpökeskuksille ilmaisoikeuksia. Vuoden aikana uutena järjestelmänä otettiin lisäksi käyttöön lämmön alkuperätakuujärjestelmä, joka mahdollistaa 100%:sti uusiutuvan kaukolämmön myymisen asiakkaillemme. Edelleen näiden rinnalle valmisteltiin vuoden 2022 aikana vuoden 2023 alusta käyttöönotettavaa biomassan kestävyyskriteerijärjestelmää.

Olemme sitoutuneet Energiatehokkuussopimuksessa tehostamaan kaukolämmön jakelun ja erillistuotannon energiankäyttöä sekä tekemään energiatehokkuustoimia yhdessä asiakkaiden kanssa myös energian loppukäytössä vuosien 2017 - 2025 aikana. Tämän sopimuksen osalta saavutimme sopimuskaudelle määritetyn tavoitetason vuonna 2022 eli kolme vuotta ennen sopimuskauden päättymistä.

Lämmöntuotannon CO2-päästöjen kehitys

Lämmöntuotannon todennetut CO2-päästöt olivat vuonna 2022 keskimääräiset. Talvikaudella lämmön tuotannossa käytettiin poikkeuksellisesti myös kevyttä polttoöljyä maakaasun korkeasta markkinahinnasta johtuen, mikä nosti jonkin verran CO2-päästöjä. Jätteiden energiahyötykäytöstä syntyvän hukkalämmön ja biolämmön osuutta onnistuttiin omaa toimintaa tehostamalla kasvattamaan, mikä osaltaan vähensi syntyneitä päästöjä.

Päästökaupan piiriin kuuluvien polttoaineiden aiheuttamat CO2 -päästöt kaukolämmön tuotannossa (tonnia/vuosi)

Sahanmäen lämpökeskuksen ympäristölupa on uudistettu

Sahanmäen lämpökeskuksen ympäristölupa uudistettiin vuoden 2022 aikana. Kehitämme Sahanmäen toimintaamme entistä ympäristöystävällisemmäksi uudistamalla tuotantolaitteistojamme ja ottamalla käyttöön jatkuvatoimisia päästöjen tarkkailujärjestelmiä.

Vuoden 2022 lopussa Sahanmäessä tehostetaan huippu- ja varapolttoaineen käyttöä, kun vuoden vaihteessa kattiloilla K4 ja K5 otetaan käyttöön kevyt polttoöljy. Muutos mahdollistaa öljyn käytön entistä pienemmissä kattiloissa parantaen samalla uusiutuvien lämmönlähteiden käyttöä. Lisäksi ennestään jo korkealla tasolla oleva huoltovarmuus paranee kaukolämmön tuotannossa.

Hyvinkään Kulomäen sorakuopalla tehtiin luontoselvitys

Kulomäen sorakuopalle Hyvinkäällä tehtiin laaja luontoselvitys kesän 2022 aikana. Luontoselvitys liittyy alueelle suunnitteilla olevaan lämmön kausivarastointihankkeeseen. Alueelle tehtiin kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys, jonka yhteydessä selvitettiin myös sorakuopan alueen hyönteislajistoa. Sorakuoppa sijaitsee pohjavesialueella, ja samassa yhteydessä tutkittiin myös lähialueella sijaitsevien lähteiden luonnontilaa ja ominaisuuksia.

Luontoselvityksen perusteella alueella ei havaittu erityisesti suojeltavia, rauhoitettuja tai uhanalaisia lajeja. Sorakuopan alueella havaittiin runsaasti vieraslajeja, joiden leviämisen ehkäisy on tarpeen huomioida lämpövarastohankkeen suunnittelussa erityisesti maamassojen ja työkoneiden siirron näkökulmista.

Ketomaruna kasvi

Kaukolämmön valtakunnallinen päästölaskuri otettiin käyttöön

Kaukolämmön valtakunnallinen päästölaskuri otettiin käyttöön helmikuussa 2022. Laskurin ovat kehittäneet Paikallisvoima ry yhdessä kaukolämpöyhtiöiden sekä sidosryhmien kanssa. Hyvinkään Lämpövoima on myös ollut mukana kehittämässä päästölaskuria.

Päästölaskuri on kaikille avoin, ja sen avulla voi hakea paikkakuntakohtaiset kaukolämmön päästöt viideltä edelliseltä vuodelta. Lisäksi laskuri esittää valitun kaukolämpöyhtiön polttoainejakauman. Päästötietojen raportointi noudattaa yleisesti käytössä olevia, Tilastokeskuksen ja Energiaviraston vahvistamia laskentamenetelmiä. Päästölaskuri löytyy osoitteesta www.klpaastolaskuri.fi