Siirry sisältöön

Ympäristövastuu 2023

valkoinen auto jossa on hyvinkään lämpövoiman logo ajaa metsätiellä

Tavoitteena 100 %:sti hiilineutraali kaukolämpö Hyvinkäällä vuonna 2026

Hyvinkäällä kaukolämmön tuotannosta yli 90 % perustuu tällä hetkellä hukka – ja biopohjaiseen lämpöön. Vahva tahtotilamme on päästä eroon fossiilisista polttoaineista kokonaan vuoden 2026 loppuun mennessä strategisten investointihankkeidemme avulla. Suunnittelemme suurta lämmön kausivarastoa Hyvinkään Kulomäkeen käytöstä poistetulle sorakuopalle. Lämpövarasto on tarkoitus ottaa tuotantokäyttöön vuonna 2026. Toteutamme parhaillaan 20 MW:n sähkökattilainvestointia Sahanmäkeen. Sähkökattila otetaan käyttöön syksyllä 2024.

Näiden investointien toteutuminen mahdollistaa fossiilisista polttoaineista irtautumisen Hyvinkään kaukolämpöverkossa. Kallionopon pienessä kaukolämmön erillisverkossa otimme vuonna 2023 käyttöön lämpöpumput, joilla korvataan öljyllä tuotettua lämpöä. Lämpöpumppuja käytetään alueella pellettikattilan rinnalla.

graafi joka esittää lämmön tuotannon alkuperää

Lämmöntuotannon alkuperä vuonna 2023

Hukkalämpöjen ja biopohjaisten lämmönlähteiden yhteenlaskettu osuus oli 92,5 %. Suurin osa lämmönhankinnasta perustui Riihimäen jätteidenkäsittelyssä syntyvän hukkalämmön hyödyntämiseen. Maakaasua ja öljyä käytettiin talvipakkasilla, ja niiden yhteenlaskettu osuus oli 7,5 %.

Lämmönlähteiden historiallinen kehitys Hyvinkäällä

Hyvinkää on historiansa aikana vaihtanut peräti neljä kertaa päälämmönlähdettään. Tällä hetkellä Hyvinkään Lämpövoiman lämmönhankinnasta 90 % perustuu hukka- ja biolämpöihin. Fossiilisten polttoaineiden (maakaasu, öljy) osuus on noin 10 % ja niitä joudutaan käyttämään talvikaudella sekä päätuotantolaitosten mahdollisissa vikatilanteissa.

graafi joka esittää kaukolämmön tuotannossa käytetyt lämmönlähteet Hyvinkäällä vuosien 1978-2023 välillä

Oman lämmöntuotannon CO2-päästöt

Omassa lämmöntuotannossamme todennetut CO2-päästöt olivat vuonna 2023 keskimääräiset. Talvikaudella lämmön tuotannossa käytettiin poikkeuksellisesti myös kevyttä polttoöljyä maakaasun korkeasta markkinahinnasta johtuen, mikä nosti jonkin verran CO2-päästöjä. Jätteiden energiahyötykäytöstä syntyvän hukkalämmön ja biolämmön osuutta onnistuttiin omaa toimintaa tehostamalla kasvattamaan, mikä osaltaan vähensi syntyneitä päästöjä.

graafi joka esittää lämmön co2 päästöjen kehitystä hyvinkäällä
Hyvinkään Lämpövoiman Veikkarin lämpökeskus

Biopolttoaineiden kestävyyskriteerit käyttöön

Biomassa kestävyyskriteerit laajenivat vuoden 2023 alusta koskemaan myös Hyvinkään Lämpövoiman biopolttoaineiden käyttöä. Yhtiö otti käyttöön oman kestävyysjärjestelmänsä, jonka ulkopuolinen arvioija auditoi. Kestävyysjärjestelmän avulla varmistetaan, että lämpökeskuksilla käytettävä biopolttoaine eli pelletti ja biokaasu ovat peräisin kestävistä lähteistä.

Hyvinkään Lämpövoiman lämpökeskukset ovat mukana päästökaupassa, jonka mukaisesti raportoidaan vuosittaiset päästöt sekä saadaan lämpökeskuksille ilmaisoikeuksia. Hyvinkään Lämpövoimalla on myös alkuperätakuujärjestelmä, joka mahdollistaa 100%:sti uusiutuvan kaukolämmön myymisen asiakkaillemme. Alkuperätakuun piirissä olevan uusiutuvan lämmön ja hukkalämmön alkuperä varmennetaan ulkopuolisen auditoijan avulla. Olemme sitoutuneet Energiatehokkuussopimuksessa tehostamaan kaukolämmön jakelun ja erillistuotannon energiankäyttöä sekä tekemään energiatehokkuustoimia yhdessä asiakkaiden kanssa myös energian loppukäytössä vuosien 2017 - 2025 aikana. Tämän sopimuksen osalta saavutimme sopimuskaudelle määritetyn tavoitetason jo vuonna 2022 eli kolme vuotta ennen sopimuskauden päättymistä.

Ympäristöjärjestelmä kehittämisen tukena

Hyvinkään Lämpövoimalla on ISO 14001 -standardin mukaisesti sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Ulkoinen auditoija varmentaa järjestelmän toimivuuden vuosittain, ja ympäristöjärjestelmän uudelleensertifiointi tehdään kolmen vuoden välein. Johto katselmoi ympäristöjärjestelmän tehokkuutta ja kehittämistarpeita vähintään kaksi kertaa vuodessa. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään myös aktiivisesti sisäisten auditointien avulla. Yhtiön ympäristöjohtamista ohjaa toimintapolitiikka, jonka johto katselmoi vuosittain ja joka päivitetään tarvittaessa.

Toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat lämmöntuotantoon, mahdollisiin häiriö- ja onnettomuustilanteisiin sekä kaukolämpöverkkojen rakentamiseen. Toiminnalle on asetettu vuosittaiset ympäristötavoitteet ja laadittu ympäristöohjelmat niiden saavuttamiseksi. Yhtiöllä on yksi voimassa olevaa ympäristölupa Sahanmäen lämpökeskuksella. Toiminnan ympäristövaikutuksista raportoidaan ympäristöviranomaisille lupaehtojen mukaisesti vuosittain. Lämmöntuotanto yhtiön lämpökeskuksilla on ollut vuonna 2023 lupaehtojen mukaista.

havumetsä kuvattuna ilmasta käsin

Lämmön kausivarastohankkeen ympäristövaikutuksia selvitettiin

Lämmön kausivarastohankkeen suunnittelu eteni vuoden 2023 aikana myös ympäristövaikutusten näkökulmasta. Hankkeen keskeiset ympäristövaikutukset kohdistuvat pohjaveden lämpenemisriskiin, ja keskeistä on näiden vaikutusten estäminen ja minimointi teknisin ratkaisuin. Ympäristöviranomaisten kanssa käytiin hankkeesta tiivistä vuoropuhelua. Keväällä Ely-keskukselle jätettiin YVA-tarvearviointipyyntö, johon saatiin alkukesällä ratkaisu että hanke ei vaadi YVA:a eli ympäristövaikutusten arviointia. Hankkeen lämpömallinnusten valmistuttua syksyllä Ely-keskukselle jätettiin vesilain mukaisen luvan tarvearviointipyyntö, johon saatiin ennakoitu vastaus, että hanke vaatii vesilain mukaisen luvan. Vesilupahakemusta valmisteltiin loppuvuoden 2023 aikana niin, että se jätettiin helmikuun 2024 alussa viranomaisten käsiteltäväksi.